Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ENERGEM s.c. M.Kowalczyk M.Bloch

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ENERGEM s.c. M. Kowalczyk M.Bloch z siedzibą w Łodzi przy ul. Lubeckiego 19/2 91-403 Łódź (dalej „ENERGEM”)

przetwarza Państwa dane osobowe.

 Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma ENERGEM s.c. M. Kowalczyk M.Bloch z siedzibą w Łodzi przy ul. Lubeckiego 19/2 91-403 Łódź NIP 7252282993 REGON 381304360

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ENERGEM s.c. M. Kowalczyk M.Bloch 91-403 Łódź ul. Lubeckiego 19/2 lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W jakim zakresie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. Aby zrealizować cel, dla którego przekazują Państwo swoje dane osobowe, przetwarzać będzie następujące informacje:

 1. imię i nazwisko;
 2. stanowisko;
 3. adres email;
 4. numer telefonu.

Administrator w celu wykonywania umowy może przetwarzać również przekazane przez drugą stronę dane pracownika odpowiedzialnego za kontakt między stronami. W tym zakresie zobowiązani są Państwo poinformować swojego pracownika o takim przekazaniu oraz udostępnić mu niniejszą informację. Dane tego pracownika przetwarzane będą w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. stanowisko;
 3. adres email;
 4. numer telefonu.

3. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych

Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne będzie przetwarzanie Państwa danych lub danych Państwa pracowników. ( podstawa prawna -Art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f w zakresie dotyczącym Twoich pracowników, uzasadnionym interesem będzie realizacja zawartej między nami umowy.

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani spełniać obowiązki podatkowe co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. ( podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.) )

Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu. (Podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.

4. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Państwa osoby. Ponadto Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

5. Odbiorcy danych:

 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie, spedycyjne oraz pocztowe),
 • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).

 6. Komu przekazywane będą Państwa dane osobowe?

 W świetle RODO Administrator musi zarówno spełniać obowiązki nałożone prawem jak i zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Państwa dane mogą być przekazywane do:

 1.  Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.
 2.  Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP.

Dane Państwa pracowników przekazane nam w celu realizacji umowy (np. w celu kontaktu) nie będą przekazywane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu publicznego.

7. Czy Państwa dane będą/są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane nigdy nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane zostaną, w tym zakresie, usunięte bądź poddane anonimizacji.

Dane osobowe Państwa pracowników przetwarzane będą przez okres konieczny do prawidłowego wykonania zawartej między nami umowy (w tym również okresu gwarancji). Po jej wykonaniu lub po zakończeniu stosunku umownego w inny sposób dane zostaną poddane anonimizacji.

 9. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Przekazanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji zawartej między nami umowy.

10. Jakie są Państwa prawa?

 Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
 3. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
 4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 5. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w którym Państwo udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo wycofania tej zgody. Państwa pracownikowi przysługują powyższe prawa w równym stopniu.

 

 

Odsłony

Odsłon artykułów:
800208

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

ENERGEM s.c. M.Kowalczyk  M.Bloch
ul. Lubeckiego 19 lok.2, 91-403 Łódź
Telefon: +48 42 657 60 70
GSM: +48 603 191 272
biuro@energem.pl